Konkurs - do wygrania dokanałowe słuchawki RHA

Daniel Górecki, 2017-05-12 17:00 | Źródło Redakcja |

Wspólne z dystrybutorem słuchawek, firmą Audiomagic.pl, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są 3 pary recenzowanych przez nas niedawno słuchawek firm RHA (po jednym egzemplarzu testowanych przez nas modeli, czyli MA350, S500 i MA750i). Wystarczy odpowiedzieć na 4 poniższe pytania do środy, 17 maja (włącznie) - dla ułatwienia dodamy, że odpowiedzi na zamknięte pytania znajdziecie w naszej recenzji. Życzymy wszystkim powodzenia! Jeśli formularz poniżej się nie wyświetla, to zapraszam pod TEN link.

rha_ma_350_02

RHA MA350

i-rha-s500_02

RHA S500

i-rha-ma750i

RHA MA750i

 

REGULAMIN „RHA - konkurs”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „RHA - konkurs” (dalej: „Konkurs”) jest Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A (kod pocztowy: 04-028), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277904, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 701-00-63-804, (dalej „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Fundatorem nagród jest Audiomagic.pl
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 12.05.2017 o godz. 17:00 i będzie trwał do dnia 17.05.2017 do godz. 23:59. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

II. ZASADY KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie w serwisie dostępnym pod adresem www.FrazPC.pl, do którego odpowiednie prawa posiada Organizator (dalej „Witryna”)
1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko zarejestrowani Użytkownicy Witryny.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz partnerów Konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
8. Zadaniem Uczestników Konkursu odpowiedź na pytania w formularzu na stronie konkursowej, 3 zwycięzców wybierze komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele sponsora i witryny FrazPC.pl.
9. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora.
10. Wszelkie informacje na temat Zwycięzców Konkursu będą umieszczone na Witrynie - www.FrazPC.pl.
11. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przekazać Organizatorowi dane osobowe umożliwiające jego identyfikację oraz dostarczenie nagrody tj. imię i nazwisko, adres zameldowania (dodatkowo adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jeśli jest inny niż adres zameldowania) oraz adres e-mail. Niedopełnienie obowiązku przekazania kompletnych danych, w terminie 3 dni od daty powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu nagrody, będzie potraktowane jako wygaśnięcie prawa do nagrody.
11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, a także naruszeniem dóbr osobistych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych.

III. NAGRODY
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie dokładnie 3 (słownie: trzech) Uczestników.
2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na Witrynie w sekcji Aktualności do dnia 21.05.2017.
3. Nagrody przewidziane przez Organizatora dla Zwycięzców Konkursu stanowią:
- para słuchawek RHA MA350 (za 3 miejsce), para słuchawek RHA S500 (za drugie miejsce) oraz para słuchawek RHA MA750i (za 1 miejsce).
4. Zdjęcia zawierające nagrody dostępne są na Witrynie w treści o Konkursie.
5. Każdy Zwycięzca Konkursu otrzyma tylko jeden zestaw z nagród.
6. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres Zwycięzcy Konkursu podany zgodnie z pkt II 11 Regulaminu.
7. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie do 30 dni od daty jej wysłania przez Organizatora na adres pocztowy podany w formularzu, prawo Zwycięzcy Konkursu do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody żadnemu Uczestnikowi lub też nierozdysponowania wszystkich nagród w przypadku uznania, że żadna lub zbyt mało z odpowiedzi nie kwalifikuje się do przyznania nagrody.
10. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem, które wynikają z okoliczności niezależnych od Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów lub Fundatora. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów, autoryzowanych dystrybutorów nagrody lub Fundatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usługi pocztowej i kurierskiej, a w szczególności za skuteczne doręczenie nagrody Zwycięzcy Konkursu. Z chwilą wysłania nagrody, Organizator ceduje na Zwycięzcę Konkursu roszczenia z tytułu realizacji usługi pocztowej lub kurierskiej. Organizator dopuszcza możliwość odbioru osobistego nagrody z siedziby Organizatora (w godzinach pracy tj. 9.00-16.00), o ile Zwycięzca Konkursu zgłosi taką propozycję przed dokonaniem wysyłki nagrody.
13. Nagrody w Konkursie z uwagi na ich wartość nieprzekraczającą kwoty 760,00 zł nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych konkursowych, w wysokości 10% wartości nagrody (art. 21 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin oraz ewentualne informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą na Witrynie oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega niniejszym, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie o czym każdorazowo pocztą elektroniczną będą powiadamiani Uczestnicy Konkursu (za powiadomienie uznaje się wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu). Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie oraz wysłania powiadomienia pocztą elektroniczną Uczestników Konkursu o zmianie Regulaminu zaistniałej w trakcie trwania Konkursu. Organizator nie ma obowiązku uzgadniania treści i zakresu zmian w Regulaminie z Uczestnikiem Konkursu.
3. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w Uczestników z Konkursu, a także w skrajnych sytuacjach przerwania Konkursu.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
5. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Poza wyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do wspomnianych danych na podstawie właściwych przepisów prawa. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
7. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.
8. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
10. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora kierując je na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa z dopiskiem Konkurs „RHA - konkurs”, w terminie 14 dni od daty opublikowania listy Zwycięzców na Witrynie - bezpośrednio w siedzibie Organizatora (w godzinach pracy tj. 9.00 – 16.00) lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
11. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
12. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie o ile jest ona wymagana.

Tagi: słuchawki, konkurs, nagrody, pytania, RHA, RHA S500, RHA MA750i, RHA MA350, Audiomagic,

Komentarze (14)

Skocz do ostatniej odpowiedzi | Pierwszy post na stronie

12.05.2017 19:31

Wątków: 257 | Odpowiedzi: 41548

..

rąbał h..m Anetke Ikona: ;) przejdzie Ikona: :D

wkur..a mnie ten typ końkursow Ikona: :(

pozdrówki, ChEsTeR

12.05.2017 19:37

Wątków: 168 | Odpowiedzi: 25878

...

Ale Wy jesteście marudy!

Jest konkurs kto pierwszy ten lepszy - "do dupy, nie każdy siedzi z palcem na F5, gdzie są kreatywne konkursy, kiedyś były, fraz schodzi na psy!!111one11"

Jest pytanie otwarte, można coś ciekawego wymyślić - "do dupy, nie podoba mi się ta formuła fraz schodzi na psy!!111one11"


Jak mój ojciec,pada deszcz, mówię "patrz tata jak leje". Odpowiedź - e tam leje, ledwo kropi...
Następnego dnia tata gdzieś chce wyjść, pada dokładnie tak samo jak dzień wcześniej, więc mówię "weź parasolkę, bo pokropuje". Co słyszę? Ee tam pokropuje, leje jak z cebra, nigdzie nie idę!

ASRock Z97 PRO4, i5-4690K, RipjawsX 2x4GB 2133MHz, MSI GTX970 4G, SB Z, HDWD130EZSTA, Crucial MX100 512GB, Cooler Master G650M, DVR-215D, HP LA2306x; Galaxy Tab S; XBox One X

  • Sprawdź bezpośredni link do posta

12.05.2017 19:39

Wątków: 21 | Odpowiedzi: 9979

Wysłane Ikona: :D

JA/8700K,Z370Taichi,16GB@4133CL16-1T,iGPU,MX500,HDD2,5"2TB,SST-GD07B,SS760XP2,BQDarkRockTF Żona/2500k@4.2GHz,p67pro3,Nv1070,16GB@2133CL8,MX100,1TB HDD

12.05.2017 19:50

Wątków: 257 | Odpowiedzi: 41548

krzycz

kto my Ikona: :D nigdy w zyciu nie marudzilem Ikona: :D

pozdrówki, ChEsTeR

12.05.2017 22:49

Wątków: 59 | Odpowiedzi: 7898

rzeżączka hulaszczego absztyfikanta

I7-2600k@4600,24GB RAM,Asrock Z77 Extreme4,Gigabyte HD7870,Vertex 4 128GB+5xHDD,HAF-X,Macho Black White,Xonar DX,XFX 750W, Dell U2412M+Benq FP93GP, Dell E5410, Crucial M4 128GB

13.05.2017 08:09

Wątków: 207 | Odpowiedzi: 3052

różowe hemoroidy analne

JESUS :)

13.05.2017 10:30

Wątków: 441 | Odpowiedzi: 23957

Ja żądam opublikowania wszystkich udzielonych w konkursie odpowiedzi na pytanie otwarte Ikona: :D

2600K@4,5GHz || GTX970 Strix || P8P67-M || 32GB DDR3 || MX100 256GB || L8 430W CM || BitFenix Phenom || 2x Dell U2312HM

13.05.2017 15:07

Wątków: 9 | Odpowiedzi: 173

E tam

Ten kto wygra i tak nic nie dostanie Ikona: ;) Nagrody przewidziane tylko za 2 i 3 miejsca Ikona: :P

13.05.2017 23:46

Wątków: 59 | Odpowiedzi: 24049

hmm

mozna z multikont wysylac odpowiedzi? W regulaminie nie widze nic co by zabranialo... Ikona: ;)

--|||- www.mk4.prv.pl -|||-- http://www.euro-flota.pl

15.05.2017 22:38

Wątków: 0 | Odpowiedzi: 38

Do komentujących...

Robicie hałas, amatorzy.

Ikona: :P

To sem ja :D

15.05.2017 23:30

Wątków: 0 | Odpowiedzi: 1560

Przychylam się do petycji Torwalda Ikona: :D

16.05.2017 18:38

Wątków: 16 | Odpowiedzi: 826

...

+1 wysłane Ikona: :)

HP 8470P / FS A531 i3-2350M@i7-2640M | 3GB@8GB 1600MHz| Hitachi 500GB@Intel 530 180GB | Display 1366x768@1920x1080 soon :)

17.05.2017 23:05

Wątków: 12 | Odpowiedzi: 1475

+1 wysłane, może coś wygram na urodziny Ikona: :D

"Coś się kończy, coś się zaczyna" A. S.

18.05.2017 02:57

Wątków: 307 | Odpowiedzi: 8525

Jedyny problem to mam z 1, bo w sumie obie odp mogą być prawidłowe Ikona: ;) U nas piszą, że firma angielska, ale jednocześnie na wielu stronach angielskich piszą, że szkocka.

2600k@4,5| Z77| 16GB 1866| GTX970@1550/4000| Vertex4 256GB| ESI Juli@| LC in external box ~ "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends"

18.05.2017 10:08

Wątków: 168 | Odpowiedzi: 25878

...

gdzie piszą, że angielska? W recenzji jest:

Tym samym lokalne firmy, czytaj europejskie, musiały pójść w podobnym kierunku, czego dobrym przykładem jest właśnie brytyjskie RHA.
oraz
eśli należycie do tej grupy, to ten model szkockiej firmy powinien przypaść Wam do gustuŻe nie wspomnę o tagach. Czyli wszystko sie zgadza, jedna odpowiedź jest poprawna Ikona: ;)

ASRock Z97 PRO4, i5-4690K, RipjawsX 2x4GB 2133MHz, MSI GTX970 4G, SB Z, HDWD130EZSTA, Crucial MX100 512GB, Cooler Master G650M, DVR-215D, HP LA2306x; Galaxy Tab S; XBox One X

18.05.2017 10:44

Wątków: 59 | Odpowiedzi: 24049

hmm

wnikacie w szczegoly a pewnie wygra i tak jakies haslo z dupy Ikona: ;)

--|||- www.mk4.prv.pl -|||-- http://www.euro-flota.pl

18.05.2017 11:20

Wątków: 525 | Odpowiedzi: 21768

Musi byc ze Szkocji

bo tak wypelnilem Ikona: :p

The kids of today should defend themselves against the seventies...

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.